Base

Име

проф. д-р Серафим Петров

Преподаватели в ЧПГ "Банкер"

Предмет

Предприемачество , Бизнес-планиране и Тренировъчна фирма (аспекти бизнес-планиране и прогнозиране)

Биография

Преподавател в Международно висше бизнес училище, СУ „Св.Кл. Охридски, Технически университет – Габрово, НБУ и Международен банков институт
Заемал е ръководни длъжности в МТСП, БСК, ТСБанк, ИДСУ към МС, Международен център по фирмено управление; представител на България и професор в Международен научно-изследователски институт по проблемите на управлението (МНИИПУ) – Москва, Русия и др.
Член на УС и Изпълнителен директор на Българо-холандски приватизационен фонд;
Член на работната група за „Малки и средни предприятия”, представляваща България в ЕС, Камарата на независимите оценители в България и Съюза на икономистите в България
Проф. д-р Серафим Петров преподава „Предприемачество” в Частна професионална гимназия „Банкер” от 2008 г. на випускниците от специалност „Малък и среден бизнес”.

Завършил е УНСС (ВИИ „К.Маркс”), специалност „Статистика” с квалификационна степен магистър.

Има много специализации у нас и в чужбина: Nikkeiren Study Programme, JICA – Total Quality Management in Practice – Токио, Япония; Международна организация по труда (ILO) на ООН – Торино, Италия; Управление на центрове за консултиране на малкия и среден бизнес и пред­приемачество – Амстердам, Холандия; Информационна система РRОТЕ – Париж, Франция; Управление и ръко­водст­во на проекти за ЕИМ (ICL и IВМ) и Софтуер-система РЕRТ – Лондон, Великобритания.

За периода 1994-2011г. е участвал в 47 национални и международни проекти в т.ч. и по програми на ЕС – Темпус, ФАР, Леонардо да Винчи и др.

Проф. Серафим Петров е автор на 24 книги/учебници и над 90 студии и статии по проблемите на икономиката и управ­лението, финансови и статистически изследвания, социологи­чески и социално-психологически изследвания, иконометрия, регионално моде­ли­ра­не, управ­ленски игри, прогнозиране и други.

Владее писмено и говоримо руски и английски език.

Група

Професионална подготовка