Base

Име

Владимир Василев

Преподаватели в ЧПГ "Банкер"

Предмет

Компютърно счетоводство, Компютърни технологии и бизнес-информатика (КТБИ), Тренировъчна фирма (счетоводни аспекти)

Биография

Ръководител проекти в „Профит софтуер” ООД – за разработване на финансово-счетоводен и банков софтуер
Работил е като програмист-проектант в ЦИППС и ЦНИКА

Автор и проектант на системите за фирмено управление „Профит” и „Профит Партнер”

Автор на учебното помагало „Компютърно счетоводство” – издание на ЧПГ „Банкер”

От 2002 г. Владимир Василев преподава в Частна професионална гимназия „Банкер” учебни предмети, свързани с компютърните технологии и приложението им в счетоводството. Научен ръководител е на дипломни работи на випускници на гимназията по специалността „Банково, застрахователно и осигурително дело”.

Завършил е УНСС (ВИИ „К.Маркс”), специалност „Счетоводна отчетност и контрол” с квалификационна степен магистър.

Владимир Василев е научен сътрудник II степен и в периода 1981 – 1991 г. като програмист-проектант участва в проекти

за разработване нa автоматизирани системи за управление на производството в ЦИППС и проекти за разработване на подсистеми „Счетоводство” и „Планиране” в Автоматизирани системи за управление (АСУ) в ЦНИКА.

Автор е на учебно помагало „Компютърно счетоводство”, написано специално за учениците на гимназия „Банкер” на основата на софтуерната система „Профит Партнер”, с която работят много банки и фирми (одобрено от МОН)

Владее писмено и говоримо английски език (диплома от езиков център „Банкя”).

Група

Професионална подготовка