Частна професионална гимназия "Банкер"

Икономическа информатика

Специалността „Икономическа информатика“ е с 5-годишен срок на обучение –  дневна форма, трета степен на професионална квалификация по професия „Икономист-информатик“  с интензивно изучаване на английски език.

В 8 клас английски език се изучава по 13 часа седмично и в края на учебната година учениците се явяват на НВО по чужд език. След приключване на 8 клас се издава Свидетелство за основно образование.

От 9 клас се намалява хорариума на изучаваните общообразователни предмети и постепенно се въвеждат и надграждат дисциплини от професионалната подготовка. Обучението  по специалните предмети  е под формата на  тренинги, симулативни сесии, дискусии, решаване на казуси,  презентации и др., а при учебната и производствена практика –  предимно  тренинги, учебни (тренировъчни) фирми, производствени екскурзии и реално участие в дейността на IT фирми и финансови институции. Освен това в процеса на обучение и проведените практики  се формират умения за работа в екип, за решаване на проблеми, , вземане на решения, за избор на ценово-ефективни решения, управленски и мотивационни умения и др., както и развитие на личностни  качества, необходими за ефективната  реализация на учениците в реална работна среда – комуникативност, толерантност, конкурентноспособност, лидерство, предприемачество и др.

Професионалното направление „Използване на компютри“, към което спада специалността, е с широк спектър на приложение и обхват в различни области и сектори на икономиката. Акцент в обучението са предмети като „Икономическа информатика”, „Програмиране и алгоритмични езици”, „Компютърни архитектури и операционни системи”, „Интернет и електронна търговия”, „Компютърно счетоводство”, „Финанси”,  „Бизнес-комуникации” и др. По време на целия курс на обучение над 40% от професионалната подготовка е практичeска.

От 10 до 12 клас всеки ученик разработва своя учебно-тренировъчна фирма, в която преминава през пълния процес от избор на предмет на дейност, институционализиране, управление, осчетоводяване, изграждане на стратегии – до прогнозиране за бъдещи периоди.

Подробности за изучаваните предмети, разпределението им в годините и хорариуми може да видите в учебния план на специалността.

Изтегляне на учебен план за специалността„Икономическа информатика“, професия „Икономист-информатик” – PDF

Преподавателите по специалните предмети са водещи специалисти от IT,  финансови и образователни институции, които осигуряват ангажиращ учебен процес, корелация между теорията и реалната дейност и висока степен на приложимост на придобитите знания и умения.

Курсът на обучение приключва с полагане на държавни зрелостни изпити и държавни изпити за придобиване на професионална квалификация. На випускниците се издава Диплома за средно образование и Свидетелство за професионална квалификация за професията „Икономист-информатик”.

Цели на обучението

Основна цел на IT мениджмънта е да генерира стойност, посредством използване на технологии. За да бъде постигнато това бизнес стратегиите и технологията трябва да бъдат еднакво приоритетни. Обучението по професията „Икономист-информатик“ цели формирането на теоретични познания в областта на икономиката, теоретични познания и практически умения за работа с компютърна техника, култура при боравене с информация, както и използването на съвременни информационни и комуникационни технологии във всички сфери на икономиката.

Целта е учениците, завършили специалността „Икономическа информатика“, да могат да:

  • Разработват и използват  приложен софтуер
  • Изгатвят краткосрочна и дългосрочна визия за технологичните нужди и цели на компанията
  • Разработват проекти, съчетаващи бизнес целите с оптималното използване на технологичните ресурси на организацията
  • Използват възможностите на текстообработващи програми, електронни таблици и системи за управление на база от данни за решаване на икономически задачи
  • Използване на приложен софтуер за въвеждане, обработка, съхраняване и извеждане на различни статистически и финансови справки, отчети, презентации и др.
  • Използват специализирани приложни програми за управление на счетоводството на организации/фирми и подразделенията им, за управление на персонала, за човешките ресурси и др.
  • Да управляват IT ресурсите на организацията в съответствие с нейните нужди и приоритети
  • Познават и използват възможностите на Интернет във всички области на икономиката и съвременния бизнес
  • Създават и използват web приложения съгласно маркетинговата стратегия на организацията, електронните системи за бизнес, търговия и услуги
  • Създават програмни продукти по проект, използвайки подходящи езици за програмиране

Професионална реализация

Икономист-информатикът съблюдава операционните изисквания, стратегии и технологични решения на организацията, за да изгради рентабилна и ефективна система за постигане на целите.

Съчетанието на знания от двете  от най-атрактивни области  – икономика и IT сектора – обуславя голямото търсене на икономист-информатици със средно образование, които да могат да се включат успешно, с добри предложения за софтуерни решения, в отговор на икономически проблеми. Те са специалистите, които координират технологичните аспекти на работата с оперативните мениджъри.

Випускниците  с професия „Икономист- информатик”  могат да работят в IT компании, търговски фирми, както и в различни сфери на държавния и частния бизнес, във финансови и застрахователни компании, производство, здравеопазване, както и успешно да управляват  собствен бизнес.

 

Sponsors