Частна професионална гимназия "Банкер"

Европейски проекти

Секторна програма „Леонардо да Винчи”

(за професионално образование и обучение) е една от четирите подпрограми на програма „Учене през целия живот“ на ЕС, която дава възможност на хора в различни етапи от своя житейски път да получат стимулиращи възможности за обучение в цяла Европа. (виж: www.ec.europa.eu/llp).

ЧПГ „Банкер” от 2000 г. до 2017 г. е получила финансиране и е реализирала 8 (осем) проекта по програма „Леонардо да Винчи” – мярка/дейност „Мобилност”, в които са участвали 163 ученици.
Четири от проектите са отличени със Сертификат за качество.

 

proekti_es proekti_es_03[1]

Реализираните досега 8 проекта с финансовата подкрепа на Европейската комисия

BG/00/A/F/PL-132020 “Развитие на автентични умения чрез ИКТ за анализ на финансовия пазар на ЕС и за работа във финансови институции
IEF – Барселона, Испания, 12.06.2001г. – 03.07.2001г.
EHSAL – Брюксел, Белгия, 09.11.2001г. – 30.11.2001г.
BG/02/A/F/PL-132012 – “Развитие на компетенции за конкурентноспособност и успешна интеграция във финансови институции чрез тренинг и симулативни сесии
IEF – Барселона, Испания, 05.07.2003г. – 25.07.2003г.
EHSAL – Брюксел, Белгия, 28.03.2003г. – 18.04.2003г.

BG/03/A/F/PL-166108 “Развитие на мениджърски умения чрез иновационни технологии и стратегии на учене
EHSAL – Брюксел, Белгия, 22.03.2004г.- 11.04.2004г.

BG/05/A/PL-166117 „Развитие на маркетингови и операционни мениджърски умения за малки и средни предприятия
City University of Sheffield – Солун, Гърция, 01.09.2005г.- 21.09.2005г.
REFA International – Дармщадт, Германия, 01.04.2006г.- 21.04.2006г
BG/06/A/PL – 166177 “Прилагане на европейски стандарти при управлението на бизнеса
KEA – Ретимно, о-в Крит, Гърция, 19.03.2007г.- 15.04.2007г.

LLP-Ldv-IVT-07-BG-166122 “Развитие на маркетингови управленски умения за стратегическо пазарно планиране
City University of Sheffield – Солун, Гърция, 14.01.2008г.- 03.02.2008г.
2008-1-BG1-LEO01-00281 “Развитие на маркетингови компетенции за бизнес-планиране
City University of Sheffield – Солун, Гърция, 14.01.2009г.- 07.02.2009г.

2012-1-BG1-LEO01-06803 – „Развитие на маркетингови управленски умения за ефективно продуктово/пазарно позициониране
City College – International Faculty of the University of Sheffield – Солун, Гърция, 28.01.2013г.- 17.02.2013г.

 

Приемащите организации-партньори
по проектите са водещи финансови институции и обучаващи организации:

proekti_es_04[1]proekti_es_14[1]proekti_es_05[1]

proekti_es_12[1]

 

IEF Institute Financers E’studis
Барселона, Испания (2001 и 2003 г.)
EHSAL Center of External Cooperation
Брюксел, Белгия (2001, 2003 и 2004 г.)
City University of Sheffield
Солун, Гърция (2005, 2008 и 2009 г.)
REFA-International
Дармщадт, Германия (2006 г.)
KEA- Vocational Development Center
Ретимно, о-в Крит, Гърция (2007 г.)

Ползватели на проектите са ученици от Частна професионална гимназия “Банкер”.

Проектите изцяло се вписват във философията и водещите идеи на обучение в ЧПГ „БАНКЕР“, свързани с използването на активни методи на обучение и учене и ефективни стратегии на преподаване при изпълнение на учебни задачи – делови игри, казуси, тренинг и симулативни сесии. Технологията на тези методи способства за формиране и развитие на маркетинговите и мениджърски умения на учениците.
Развитието и глобализацията на икономиката поставят нови изисквания към професионалната подготовка. В условията на преструктуриране и приватизация на икономиката се налага необходимостта от качествено нов тип подготовка на икономическите кадри на средно равнище – гъвкава, отговаряща на изискванията на пазарната икономика, осигуряваща умение да се учи цял живот. Това обуславя промени в структурата на професионалните компетенции – знания, умения и личностни качества, които вече не могат да бъдат усвоени или формирани еднократно и да се използват през целия трудов живот на индивида.

proekti_es_02[1]

proekti_es_13[1]

За ефективна реализация и конкурентноспособността на младите икономисти на пазара на труда са необходими:
нови специализирани (job-specific) знания и умения за професията и специалността, практически приложими, в съответствие с бързо променящата се практика – технически умения, умения за системен анализ, умения за вземане на решения, умения за маркетингови проучвания, за въвеждане на нови технологии и др.
допълнителни (generic) знания и умения, осигуряващи предимство и мобилност на пазара на труда – езикови, компютърни, комуникативни практически и социални умения за планиране и организиране, за личностно и кариерно развитие
личностни качества – комуникативност, толерантност, конкурентноспособност, предприемачество, лидерство
развитие на умения за рефлексия и самооценка на постигнатото, умения за работа в екип, решаване на проблеми и др.
умения да се учи цял живот (lifelong education and training)
Всичко това е от съществено значение за преодоляване на недостига от компетенции в областта на информационните и комуникационни технологии, технологичната култура, предприемаческите умения, необходими за успешно реализиране на кадрите на средно професионално ниво в областта на стратегическото пазарно планиране.

proekti_es_08[1]proekti_es_11[1]

Реализирането на проектите на ЧПГ „Банкер” по програма „Леонардо да Винчи” спомага за удовлетворяването на нуждата на ползвателите от по-близко запознаване с европейската практика в управлението на маркетинга и управленските умения, в т.ч. и компетенциите за планиране.
В ЧПГ „Банкер” ползвателите придобиват базови знания и умения за широк спектър икономически дисциплини. Практиката по проектите теоретично надгражда специфични им знания и умения и спомага за формирането на компетенции в областта на тренинга.
Програмите на практиките са разработени в съответствие с целите на проекта за повишаване на компетенциите на ползвателите в конкретната област, повишаване на тяхната конкурентност и адитивност на пазара на труда в Обединена Европа. Специализираните умения, придобити в тези практики, са приложими в широк спектър от икономически сектори и типове пазари. Програмите предполагат използването на гъвкави и иновационни методи за професионално обучение, базирани на развитие на уменията на ползвателите за учене и практика чрез използване на специализирани информационно-компютърни технологии. Този тип умения са необходими във всички нива на управление, подпомагат практики и укрепват целостта на ученето през целия живот.
Продължителността на практиките е достатъчна, за да гарантира усвояването на компетенции и работен опит във връзка с поставените цели.

Бизнесът и индустрията като “клиенти” на образователния продукт често критикуват училището, че не подготвя кадри, способни да се справят с постоянно променящите се изисквания на работното място, че младите хора нямат ясна представа какво трябва да знаят и да могат при постъпване на работа, не са наясно с очакванията си от нея. Една от възможностите да се прилага наученото в училище в реална работна среда, да се подготвят младите хора за бъдещите им професионални роли, за осигуряване на трансмисията училище – кариера е “базираното върху работата учене през целия живот”. Този вид учене може да се провежда както в реална, така и в симулирана работна среда.
Участието на ползвателите в проектите дава самочувствие и възможности за по-добро ситуиране на пазара на труда в резултат на придобитите в друга страна знания и професионален опит и езикови компетенции с професионална насоченост. Участието в програмата мотивира учениците да развиват в бъдеще своя предприемачески дух и инициатива за успешно реализиране на трудовия пазар както в България, така и в рамките на Обединена Европа.

ucheben_proces_01[1]

В съдържателен план акцентът на практиките пада върху надграждане на специализираните маркетингови и мениджърски умения и формирането на специфични компетенции в съответната област. В методически аспект тренингите и симулативните сесии, казусите и развитието на стратегии се използват за усъвършенстване на маркетинговите и управленските умения на позвателите. Иновационното в проектите е придобиването на знания и умения, приложими в широк спектър от икономически сектори и типове пазари. В личностен аспект целта е формиране и усъвършенстване на умения и качества, необходими във всички нива на управление.
Признаване на придобитите умения от практиките са получените EUROPASS сертификати и Certificate of Attendance от ползвателите. До момента 163 ученици са получили Certificate of Attendance, 48 са получили EUROPASS сертификати, а 35 са получили сертификати ECOMAN.

Потвърждаването и акредитацията на практиката по проекта се обезпечава и с издаването от на Europass Mobility Certificate – документ за Европейска мобилност в съответствие с решение 241/2004/ ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. Сертификатът се издава на всеки ползвател след успешна защита пред комисия на приемащата организация на краен продукт, представен чрез PowerPoint.

Sponsors