Частна професионална гимназия "Банкер"

Специалности

Банково дело

Професионално направление: Финанси, банково и застрахователно дело

Професия: Финансист

Повече за тази специалност


Препоръчана от експертите

Едно стойностно училище с мотивираща атмосфера и отговорна грижа за всеки възпитаник.Read more

DSC07118

Малинка Атанасова

Банкер

 

Икономика и мениджмънт

Ikonomika_i_Menidjmunt_Fin

Професионално направление: Администрация, управление и мениджмънт

Професия:  Икономист

Повече за тази специалност 


Препоръчана от експертите:

За мен ЧПГ Банкер е основата и началото на едно невероятно пътешествие, което продължава и до днес.Read more

16d2108

Ники Георгиев

SYNGENTA AG - Customer Marketing Africa and Middle East

 

Икономическа информатика

Професионално направление: Използване на компютри

Професия: Икономист-информатик

Повече за тази специалност


Препоръчана от експертите

Едно стойностно училище с мотивираща атмосфера и отговорна грижа за всеки възпитаник.Read more

DSC07118

Малинка Атанасова

Банкер

 


Учебния процес - акценти

 

Професионалната подготовка е ориентирана към съвременни учебни предмети от сферата на маркетинговото, финансовото и юридическото осигуряване на капиталовите пазари и инвестиции:

 • Маркетинг и управление на маркетинга
 • Фирмено и банково счетоводство
 • Фирмен и финансов мениджмънт
 • Компютърно счетоводство
 • Борси и борсови операции
 • Макро и микроикономика
 • Пари, банки и парична политика
 • Финансово и търговско право
 • Статистика и банкови анализи
 • Инвестиции и риск
 • Управление на човешките ресурси
 • Финанси
 • Предприемачество
 • Учебно-тренировъчна фирма

Учебните планове на ЧПГ „Банкер” по всички специалности включват над 40% практическо обучение по професията в учебна практика по предмети като бизнес-кореспонденция, бизнес-комуникации, какдидатстване за работа, предприемачество и други. Преподаватели по специалните предмети са водещи специалисти от финансови институции, университетски преподаватели и представители на деловите среди - БНБ, СиБанк, СФБ Капиталов пазар, УНСС,  СУ “Св. Кл. Охридски”, МВБУ, „Алба консулт” ЕООД и др.

През целия курс на обучение в ЧПГ „Банкер” приоритетно са застъпени езиковата подготовка и компютърното обучение по специализиран софтуер. Езиковото обучение по английски език от 8 до 12 клас се осъществява по Oxford Language Systems. В 8 клас английски език се изучава по 13 часа седмично, като началното ниво се определя от входящото ниво на учениците. В 9, 10 и 11 класове обучението по езика е интензивно, а в 12 клас то продължава като английски език по професията. Предмета Бизнес-английски включва интерактивно обучение на английски език по основни икономически дисциплини, надграждащи се в модули през годините в съответствие с професионалната подготовка и е базирано основно на тренинги, симулативни сесии, казуси и други методи на практическо обучение. Втори чужд език по избор – френски, немски, испански, италиански или руски. При обучението по компютърни технологии класовете се делят на групи, което осигурява по-висока ефективност на усвояване на знанията и индивидуално работно място в компютърната зала на всеки ученик. В учебните планове и за двете специалности са застъпени учебни предмети и учебни практики като Компютърно счетоводство, информационни технологии и системи в банковото дело, модули от учебно-тренировъчните фирми и други, обучението по които се води по специализиран софтуер.

ЧПГ „Банкер” издава собствени учебни помагала по някои от специалните предмети, както и заработва и прилага авторски учебни програми и дидактически материали. Класовете използват он-лайн платформи, в които преподавателите им предоставят необходимите учебни материали, презентации, казуси, видеа и всякакви други дидактически материали по предметите от професионалната подготовка.

Учебната и производствена практика в ЧПГ „Банкер” се провежда предимно под формата на тренинг и симулативни сесии, учебно-тренировъчни фирми, производствени екскурзии и реално участие в дейността на финансови институции. Гостоприемни домакини на учениците на ЧПГ „Банкер” до момента са били над 50 банки, застрахователни дружества, счетоводни компании, производствени предприятия, между които БНБ, Банка ДСК, Алианц България, СФБ „Капиталов пазар”, „Олинеза” ООД и други.

Бизнесът, като „клиент” на образователния продукт, често критикува училището, че не подготвя кадри, способни да се справят с постоянно променящите се изисквания на работното място, че младите хора нямат ясна представа какво трябва да знаят и да могат при постъпване на работа, не са наясно с очакванията си от нея. Предпоставка за интерес от страна на бизнеса към възпитаниците на ЧПГ „Банкер” е практически ориентираното обучение (тренинги, решаване на казуси, презентации, производствени екскурзии, бизнес-проекти, учебна и производствена практика), но преди всичко придобитите знания и умения в 3-годишната им работа по тренировъчните/учебни фирми.

Всеки ученик (в 10 клас) „създава” своята тренировъчна фирма, чието институционализиране и развитие в краткосрочен план развива в рамките на учебния процес през следващите две години (11 и 12 клас). Учениците започват тренировъчния цикъл с обоснован избор на правна форма, вписване, създаване на лого и изграждане на „корпоративен имидж”, съответстващ на цялостната стратегия за развитие на фирмата.

Дейността на фирмите стартира с анализ на външната среда (PEST) и на вътрешната среда (SWOT), формулиране на мисия, краткосрочни и дългосрочни цели на фирмата. Следваща стъпка е маркетинговото планиране – от пазарни проучвания и сегментиране до изграждане стратегия за комуникационна политика. Мениджмънтът е обезпечен в няколко аспекта: избор на управленска структура; управленски екип; стратегия за човешките ресурси; критерии за подбор; условия на работа, развитие и усъвършенстване; заплащане и осигуряване. В зависимост от спецификата на предмета на дейност на фирмата, учениците разработват производствен план или план за предлагането на услуги, логистика, работа с доставчици.

В случаите на допирни точки между различните фирми, могат да сключват договори за съвместна дейност. Финансовото „обезпечаване” на дейността на всяка фирма се осигурява както от собствени, така и от привлечени средства, които се осигуряват под формата на кредитиране. От момента на регистрация - до приключване на дейността, учениците изготвят пълно осчетоводяване на фирмите – операции, хронология, годишно приключване, прогнозни баланси и парични потоци. В края на втория „календарен”/виртуален период се разработва стратегията за бъдещо/прогнозно развитие на фирмата, на базата на постигнатите до момента резултати и пазарни възможности и очаквания.

В края на 12 клас е заключителния етап - всеки ученик представя своята фирма под формата на защита на бизнес-проект пред специализирана комисия. Още по време на обучението си в гимназията (предимно в 11 и 12клас) много от учениците активно участват в семейния бизнес или работят през лятната ваканция в счетоводни къщи, фирми, застрахователни компании и др., което много им помага при разработването и защитата на бизнес–проектите.

 

Екип

 • Марияна Кръстева
 • Владимир Василев
 • проф. д-р Серафим Петров
 • Иван табаков
 • Жечко Димитров

Sponsors