Частна професионална гимназия "Банкер"

Икономика и мениджмънт

Специалността „Икономика и мениджмънт“ е с 5-годишен срок на обучение, в дневна форма, трета степен на професионална квалификация по професия „Икономист“ с интензивно изучаване на английски език.

Ikonomika_i_Menidjmunt_FinВ 8 клас английски език се изучава по 13 часа седмично и в края на учебната година учениците се явяват на НВО по чужд език. След приключване на 8 клас се издава Свидетелство за основно образование.

От 9 клас постепенно започва да се намалява хорариума на изучаваните общообразователни предмети и постепенно се въвеждат и надграждат дисциплини от професионалната подготовка. Професионалното направление „Администрация и управление“, към което спада специалността, е с широк спектър на приложение и обхват в различни области и сектори на икономиката. Акцент в обучението са предмети като Мениджмънт, Маркетинг, Предприемачество,Проектен мениджмънт, Счетоводство, Бизнес-планиране и т.н. По време на целия курс на обучение над 40% от професионалната подготовка е практическа.

 

От 10ти до 12ти клас всеки ученик разработва своя учебно-тренировъчна фирма, в която преминава през пълния процес от избор на предмет на дейност, институционализиране, управление, осчетоводяване, изграждане на стратегии – до прогнозиране за бъдещи периоди.

Подробности за изучаваните предмети, разпределението им в годините и хорариуми може да видите в учебния план на специалността.

 

Изтегляне на учебен план „Икономика и мениджмънт“ – PDF

 

Преподавателите по специалните предмети са водещи специалисти от финансови и образователни институции, които осигуряват ангажиращ учебен процес, паралел между теорията и реалната дейност и висока степен на приложимост на придобитите знания и умения.

Курсът на обучение приключва с полагане на държавни зрелостни изпити и държавни изпити за придобиване на професионална квалификация. На випускниците се издава Диплома за средно образование и Свидетелство за професионална квалификация.

Sponsors